bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

 

Bodrogközi integrált Gyermekprogramok

EFOP-1.4.2-16-2016-00014

 Pályázat száma:                                EFOP-1.4.2-16-2016-00014

Kedvezményezett neve:                   Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás

A projekt címe:                                 Bodrogközi integrált Gyermekprogramok

Megvalósítás helyszíne:                    Cigándi járás

Megítélt támogatás összege: 499 731 125 Ft,-

Támogatási arány:                           100 %

A Bodrogközi Kistérséget alkotó települések összefogásával létrejött Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít az itt élő családok életkörülményeire, ezen belül is leginkább a leghátrányosabb helyzetű családok, gyermekek helyzetének javítására, a kistérség, a járás lakosságmegtartó erejének javítására.

A térség települései, az itt élő polgárok, összetett, speciális problémákkal küzdenek, amelyekre rövidtávon nehéz megoldást találni, a hosszú távú, lassú fejlődésre azonban vannak lehetőségek. Ennek az a kulcsa, hogy az önkormányzatok összefogva, a Kormány és az EU által biztosított projektlehetőségeket teljes mértékben kihasználva tegyék élhetővé településeiket a gyerekek és a gyerekes családok számára. Az élhető környezet egyrészt megkönnyítheti a maradást a jobb helyzetű családok esetében, másrészt elősegíti a fejlődést, a hátrányok leküzdését a szegénységben élő gyerekek számára. Ezzel párhuzamosan bővül az őket érintő személyes szolgáltatások köre, figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű csoportok szükségleteire.

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás munkájában mindig is kiemelt célunk volt a legelmaradottabb járás elmaradottságának, gazdasági leszakadásának csökkentése, az itt élők életszínvonalának emelése, az esélyegyenlőség javítása. Ezen elvek mentén először 2012-ben nyert több mint 500 MFt. támogatást egy olyan komplex, összetett program megvalósításához, amely projekt alapvető célja a szegénység, – különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének megelőzése. A pályázati programban összesen 67 tevékenység keretében a helyi közösségek – gyermekek és szülők, pedagógusok és más szakemberek, civil szerveződések és egyházak – partneri együttműködésben olyan több elemű, összehangolt kistérségi programot valósítottunk meg, amelynek alapelve, hogy a gyermekszegénység ellen az elérhető támogatások felhasználásával fenntarthatóságot biztosító helyi megoldásokat alakítsunk ki a kistérség és az ott élő emberek további leszakadásának megelőzése és megakadályozása érdekében.

Az itt elért eredmények továbbvitelére, folytatására lett most lehetőségünk azzal, hogy a Társulás eredményesen pályázott a Magyarország Kormánya által meghirdetett, EFOP-1.4.2-16 kódszámú pályázati felhívásra, amely során közel 500 Mft. támogatást nyertünk a „Bodrogközi Integrált Gyermekprogramok” megnevezésű térségi programunk megvalósítására.

A projekt keretében megvalósuló tevékenység átfogó célja – a helyi igényekre és szükségletekre reagálva – az előzőekben sikeresen végrehajtott integrált térségi gyermekprogram eredményeinek továbbfejlesztése, újabb célterületekre való kiterjesztése. Az új program legfontosabb koordináló szerve a Gyerekesély Bizottság, legfontosabb elemei pedig röviden az alábbiak:

 • A program helyi megvalósításának működésének adminisztratív és szakmai hátterét biztosító Gyerekesély Iroda működtetése
 • Innovatív módszerek kidolgozása és alkalmazása a rászoruló gyermekes családok számára, a helyi szakemberek javaslata alapján.
 • A járási család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítése, erősítése, kiegészítése
 • Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő, esélynövelő megoldások
 • Járási és települési szintű és szakmaközi hálózatok működtetése a gyermekek, fiatalok és családjaik érdekében működő intézmények és szolgáltatások munkatársainak részvételével
 • A család- és gyermekjóléti szolgáltatások bővítése, erősítése, kiegészítése
 • A járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, kulturális, pedagógiai célú (tanulást segítő) helyi szükségletre épülő speciális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése,
 • Közösségi Házak működtetése Karcsa és Tiszakarád településeken,
 • Közösségi Terek működtetése Cigánd, Ricse, Karos, Lácacséke településeken, valamint ezeken felül közösségi, gyermek-és ifjúsági programok szervezése minden településen
 • Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, megelőzése érdekében.
 • Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok
 • Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek a gyermek és ifjúsági korosztálynak
 • Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése.

A tervezett tevékenységek részleteiben:

 1. A járási család- és gyermekjóléti központok szolgáltatásainak bővítése:
 • családsegítő asszisztensek alkalmazása és felkészítése
 1. Gyerekesély Iroda és Gyerekesély Bizottság működtetése:
 • GYEB: a projekt irányító szervezete
 • Iroda: projektmenedzsment, szakmai vezető, szakmai asszisztens, iroda adminisztrátor, koordinátor asszisztens, szakterületi koordinátorok munkájának biztosítása, a szükséges feltételek megteremtése
 1. Innovatív módszerek alkalmazása:
 • intenzív családmegtartó szolgáltatásként mediátor szolgáltatás működtetése a védelembe vett gyermeket nevelő családokra fókuszálva.
 1. Krízishelyzeteket megelőző és azokat kezelő megoldások támogatása:
 • krízisalap létrehozása GYEB felügyeletével kijelölt civil szervezet által megvalósított krízisprogramok finanszírozására
 1. Járási és települési szintű és szakmaközi hálózatok működtetése:
 • intézményközi hálózatos műhelyek kialakítása mikrotérségi szinten
 1. A család- és gyermekjóléti szolgáltatások bővítése:
 • iskolai szociális segítő asszisztensek alkalmazása
 1. A járás területén hiányzó szolgáltatások biztosítása:
 • diszprevenciós, és kognitív szűrés (mérés-értékelés) lebonyolítása a 4 és a 6 éves korosztálynak
 • óvodákban a 3-4 éves gyerekek bevonása fejlesztő tevékenységekbe
 1. Közösségi, gyermek-és ifjúsági programok működtetése::
 • Közösségi szolgáltató ház működtetése 2 településen
 • Közösségi szolgáltató tér működtetése 4 településen
 • Települési közösségfejlesztő munkatársak alkalmazása 11 településen
 1. Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek:
 • deviancia- és drogprevenció, korai terhesség, korai iskolaelhagyás és bűnmegelőzés az általános iskolákban
 1. Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős programok:
 • nyári napközis táborok
 • 1 napos kirándulások
 • sportnapok, egészségnapok intézményi szervezésben
 • járási szintű sportversenyek
 1. Munkaerő-piaci részvételre felkészítő tevékenységek:
 • pályaorientációs mérés-értékelés tanácsadással
 1. A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések elősegítése:
 • civil szervezetek, és nemzetiségi önkormányzatok közösségi programjainak támogatása
 1. Járási és települési szintű szakmai műhelyek működtetése, továbbképzés – képzés:
 • műhelymunka más szociális központokkal
 • családterapeuta képzés
 • logopédus képzés
 • BTM, SNI, továbbá részképesség-zavarok kezeléséről tartott előadás általános iskolai pedagógusoknak
 • korai fejlesztést támogató tanfolyamok gyógy- és fejlesztőpedagógusoknak
 1. A projekt szakmai megvalósítói számára:
 • szupervízió szociális szakembereknek
 • hálózatos együttműködést támogató kommunikációs tréning
 • szociális érzékenyítő tréning
 1. Szülők számára rendezvénysorozatok szervezése:
 • baba – mama klub
 1. A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése:
 • előadás az óvodában dolgozók és a szülők számára
 1. A járás területén hiányzó szaktudás bevonása:
 • gyógytornász, logopédus, pszichológus alkalmazása
 • egészségügyi asszisztens alkalmazása
 1. Részvétel az EFOP-1.4.1-15 kiemelt projekt által szervezett rendezvényeken
 2. Monitoring adatok biztosítása
 3. Együttműködés a kiemelt projekt szakértőivel/munkatársaival
 4. A program hatékony helyi kommunikációja, kommunikációs terv terv megvalósítása
 5. A projekt befejezésekor projektszintű könyvvizsgálat

A program megvalósításában a Bodrogközi Kistérség mind a 17 települése részesedett.

A tevékenység 2017. szeptember 01-én kezdődött, és 2022. november 28-án eredményesen fejeződött be.