bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

EFOP-3.9.2-16-2017-00016 „Humán kapacitások fejlesztése a Bodrogközben”

Nyertes összeg: 250 millió Ft

Támogatási intenzitás: 100%

 Főpályázó: Cigánd Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

 • Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás
 • Ricse Nagyközség Önkormányzata
 • Karcsa Község Önkormányzata
 • Bodroghalom Község Önkormányzata
 • Zemplénagárd Község Önkormányzata
 • Tiszakarád Község Önkormányzata
 • Alsóberecki Község Önkormányzata

A program célkitűzése:

 a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi szintjének fejlesztése, versenyképességük javulása;

 • a közoktatásban részt vevő tanulók fejlesztése, a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók oktatási esélyteremtése;

A projekt tevékenységei, céljai:

 1. A települési önkormányzat által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése,
 2. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása,
 • A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
 1. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.

 Kiegészítő tevékenység:

 1. A fejlesztés megvalósításához szükséges infrastruktúra és infokommunikációs fejlesztés (oktatási helység kialakítása, eszközbeszerzés – asztalok, székek, oktatástechnikai berendezések)
 2. Humán szolgáltatási asszisztens alkalmazása, heti 20 órás foglalkoztatás, megbízási szerződéssel

A Bodrogközi TKT által végzett, minden Önkormányzatot érintő, társulási szinten végzett tevékenységek:

 1. A projekt céljainak megvalósítását szolgáló tudományos ismeretterjesztő tevékenységek a felsőoktatási intézmények részvételével tevékenységcsoport keretében:
 • A tudomány eredményeinek megismertetése, disszeminációja 6 alkalmas előadássorozat keretében
 • A felsőoktatásban tanulók (és témavezetőjük) térségspecifikus kutatásainak támogatása, szakdolgozat, TDK munka és térségspecifikus publikációk támogatása – szociológia, föld v.

agrártudomány, térségfejlesztés, és pedagógia témákban pályáztatás alapján (elsődlegesen az együttműködő felsőfokú intézmények számára)

 • A partner felsőoktatási intézmények szakmai támogatásával kialakított 1-1 hetes nyári egyetemek legalább 3-3 (30 órás) kurzussal a projekt megvalósításának 3 éve alatt
 • Két fordulós tudományos versenyek szervezése 4 korcsoport számára legalább 50 fő bevonásával éves szinten
 1. Iskolán kívüli kiscsoportos nyelvtanítás a nyelvvizsga megszerzésének támogatására tanulók részére
 2. Óvodapedagógiai képzés (8 órás) az óvodáskorúak óvodába járását akadályozó tényezőinek elhárítására szolgáló intézkedési tervben foglaltak megvalósítására
 3. 30 órás képzések óvodapedagógusok részére 2 szakterületen, összesen 40 fő részére
 4. Szociális szakemberek kompetenciafejlesztése
 5. Szociális érzékenyítő képzés településvezetők számára
 6. A célcsoport (gyerekek, tanulók, lakosság) programok és közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének elősegítése
 7. A térség közszolgáltatási szakembereit tartalmazó online adatbázis létrehozása, résztvevők toborzása
 8. A hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai hiányzásának, lemorzsolódásának okainak feltárása – helyzetelemzés és intézkedési terv készítése
 9. A hátrányos helyzetű 3 év feletti gyerekek óvodába járást akadályozó tényezőinek felmérése, összesítése, intézkedési terv kialakítása
 10. Térségi telekocsi szolgáltatás propagálása, feltételeinek kialakítása: célcsoport specifikus (óvodások, iskolások, munkavállalók) kommunikációs csatornák fejlesztése
 11. Személyszállító mikrovállalkozások (iránytaxik) indításához üzleti mintaterv kidolgozása és megismertetése
 12. A humán közszolgáltatásokban dolgozók számára közép és felsőfokú szakképzések, és továbbképzések szervezése.
 13. Tanulmányutak szervezése jó gyakorlatokkal rendelkező járások humán közszolgáltatási rendszereinek megismerésére a térség szolgáltatás szervezői, intézményvezetői, településvezetői és jegyzői részére évi egy alkalommal 3 napra 50 fő részére
 14. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében a helyi közösségi közlekedési szolgáltatókkal való éves szintű egyeztetések szervezése az igénybe vevői szempontok érvényesítésére.

Települések által megvalósított tevékenységek:

 1. A projekt megvalósítása szempontjából nélkülözhetetlen nem építési engedély köteles felújítás, oktatási terem kialakítása
 2. Képzési helyszín felszerelése
 3. Kisértékű óvodai szakmai eszközök, játékok beszerzése
 4. Humán szolgáltatási asszisztens részére IKT csomag (számítógép, telefon, multifunkciós nyomtató) beszerzése
 5. Iskolai programok:
 • Rövid kirándulásokkal összekötött fenntartható fejlődéssel, öko-tudatossággal kapcsolatos előadások: a megvalósítás 3 éve alatt összesen 14 csoport
 • Szülőkkel közösen szervezett szünidei témanapok a tevékenység központú pedagógia elemeinek alkalmazásával: a megvalósítás 3 éve alatt összesen 35 csoport
 • Tehetséggondozó szakkörök szervezése civil szervezetek bevonásával szünidőben
 • Tanulói ismeretek és készségek fejlesztése közművelődési intézmények bevonásával a szünidőben
 • Hátrányos helyzetű tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése egyházak, civil szervezetek bevonásával szünidőben
 1. Óvodai programok:
 • Óvodai nyílt nap és rendezvény a szülők bevonásával, szemléletformálásával – az általános iskola következő évi 1. osztályos tanítóinak bevonása az óvoda-iskola átmenet támogatására
 • Őszi évnyitó program a szülők bevonásával-bevonására kézműves tevékenységgel, zenével, tánccal, főzéssel
 • Egészségtudatosság növelését és az egészségfejlesztést célzó programok: évi 3 db 3 éven keresztül: az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás és a lelki egészség fejlesztése területén a szülők bevonásával
 • Népi ünnepekhez kapcsolódó mozgásos játékok helyi civil szervezetek szervezésében
 1. Tréning tartása a Kedvezményezett által foglalkoztatott humán közszolgáltatási szakemberek részére
 2. 8 órás (3 alkalmas) gyakorlatorientált pénzügyi alapképzés 7. és 8. évfolyamosok számára karizmatikus pénzügyi szakemberek és helyi vállalkozók előadásaival
 3. Hátrányos helyzetű tanulók részvételének támogatása már működő iskolán kívüli tevékenységekben – részvételi költség támogatás
 4. 7 fő tanuló számára biztosított havi 5.000 Ft tanulmányi ösztöndíj 36 hónapra.
 5. A Kedvezményezettek között megosztva neves napok (köztisztviselők, pedagógus, szociális munka, stb) keretében térségi szakemberek közötti információcsere, jó gyakorlatok megismerése (a lakosság számára is látogatható) –  a projekt megvalósítás alatt összesen 2 alkalommal
 6. Konferencia meghívott előadók-, és a tágabb térség szakembereinek meghívásával, szekcióülésekkel (műhelymunka) a humán közszolgáltatási szakemberek térségben való megtartásához, ill. “”utánpótlás neveléséhez”” kapcsolódva

A projekt 2018. február 01-én kezdődött, és 2022. január 28-án eredményesen lezárult.