bodrogkoz.com

Bodrogközi hírportál

Cigánd Város Önkormányzata, mint a Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde fenntartója a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
2017. április 24-én (hétfő) 7.00 – 17.00 óra között
2017. április 25-én (kedd) 7.00 – 17.00 óra között

BEIRATKOZÁS HELYE:
Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde – 3973 Cigánd, Iskola u. 10. intézményvezetői iroda

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája,
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

AZ ÓVODAI FELVÉTEL:
Az óvodában a 2016/2017. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig tart.
Az óvoda kötelező felvételi körzete: Cigánd város közigazgatási területe.
Az óvodai felvétel során lehetőség van nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy – létszám függvényében – a Pécsi Egyházmegye fenntartásában induló katolikus óvodába kívánja-e a szülő gyermekét beíratni.
Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2017. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.
Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2017. május 22. Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Cigánd Város Önkormányzatához.